Esc. Primaria “Adolfo Lopez Mateos”

Chapala
Jalisco
45900
Mexico