Moreno Leja Christian Alexis, 1°Periodo 2018-2019.