Covarrubias Perez Edwin Alejandro, 2018-2019 1°Periodo.