Christian Alexis Moreno Leja, 1°Periodo 2020-2021.