Christian Alexis Moreno Leja, 1°Periodo 2019-2020.